Waar staan we voor?

  • het bevorderen van de instandhouding van de monumentale, cultuurhistorische, ecologische en recreatieve waarde van het Lucasbolwerk in Utrecht, in het bijzonder dat deel van het Lucasbolwerk dat oorspronkelijk bestreken werd door de parkaanleg van Zocher;
  • het bevorderen van het herstel van het oorspronkelijke park aan het Lucasbolwerk en de instandhouding daarvan;
  • het bevorderen van de instandhouding van de bouwwerken gelegen op of aan het Lucasbolwerk, de tegenover het Lucasbolwerk gelegen Wittevrouwensingel en de straten en wegen die de invloed ondergaan van op het Lucasbolwerk plaatsvindende activiteiten, bedrijvigheden en werkzaamheden;
  • het behartigen in de ruimste zin van de belangen van de bewoners en andere belanghebbenden in de omgeving van het Lucasbolwerk in Utrecht, daaronder ook begrepen de bewoners van en belanghebbenden in straten, wegen, loop- en vaarroutes die de invloed ondergaan van op het Lucasbolwerk plaatsvindende activiteiten, bedrijvigheden en werkzaamheden, alsook van de geregelde bezoekers van het parkgedeelte Lucasbolwerk, op het gebied van woon-, leef- en verblijfsomstandigheden voor zover die mede bepaald worden door het feitelijke gebruik van het stadspark Lucasbolwerk en van de direct daaraan grenzende openbare ruimte, en door de voorwaarden waaronder het gebruik geschiedt;
  • het bevorderen van een verantwoord en optimaal beheer en gebruik van het Lucasbolwerk.