Doelstelling

De doelstelling van de stichting is:
het behoud en herstel van de cultuurhistorische, recreatieve en ecologische waarden van het singelgebied;
het bevorderen van een verantwoord en optimaal beheer en gebruik van het singelgebied, met name bezien in het licht van de cultuurhistorische, recreatieve en ecologische waarden ervan.
De stichting tracht dit doel te bereiken door:
het verstrekken van informatie aan geïnteresseerden over de cultuurhistorische, recreatieve en ecologische waarden van en de actuele ontwikkelingen in het singelgebied;
zich op de hoogte te stellen van meningen en ideeën die bij geïnteresseerden leven betreffende de gewenste ontwikkeling, teneinde deze bij haar activiteiten zoveel mogelijk te laten meewegen;
het kritisch volgen van de ontwikkelingen en voornemens ten aanzien van groenonderhoud, bestemmings- en verkeersplannen, werkzaamheden van openbare orde, ruimtelijke ordening, wijkbeheer en stadsvernieuwing, feitelijk gebruik en vrijstellingsbeleid van geldende regelgeving in het singelgebied, alles in de ruimste zijn van het woord;
het met alle wettige middelen tegengaan van zodanige besluiten, zodanig beheers- en onderhoudshandelen en zodanig feitelijk gebruik van het singelgebied, op grond waarvan in strijd gehandeld wordt met het doel van de stichting;
et stimuleren bij bewoners en andere gebruikers, bij de gemeente en haar instellingen en bij andere organisaties van maatregelen die gericht zijn op het beheer en gebruik van het singelgebied in overeenstemming met het doel van de stichting;
voorts door het aanwenden van alle wettige middelen welke voor het gestelde doel nuttig of nodig geacht worden.