Wat doen wij?

  • CBL houdt zich bezig met het stimuleren bij de bewoners, de gebruikers van het openbaar groen, de gemeente en haar instellingen en bij andere organisaties van maatregelen, die gericht zijn op het bevorde­ren van een optimaal beheer en gebruik van het stadspark Lucasbolwerk, het direct daar­aan grenzend openbaar groen en de tot het beschermd stadsgezicht behorende bebouwing in het werkgebied van de vereniging.
  • Het CBL tracht zich op de hoogte te stellen van meningen en ideeën die leven bij omwonenden van het Lucasbolwerk, bezoekers van het park ter plaatse en andere belanghebbenden, in het bijzonder de leden en donateurs van de vereniging, betreffen­de woon-, leef- en verblijfsomstandigheden, teneinde deze bij haar activiteiten zoveel mogelijk te laten meewegen.
  • Verder volgt het CBL ontwikkelingen en voornemens ten aanzien van groenon­derhoud, bestemmings- en verkeersplannen, werkzaamheden van openbare orde, ruimtelijke ordening, wijkbe­heer en stadsvernieuwing, feitelijk gebruik, vrijstellingsbe­leid van geldende regelgeving in het werkgebied van de vereniging, in de ruimste zin van het woord. Het CBL houdt zich ook bezig met het beïnvloeden van politieke en bestuurlijke besluitvorming ten aanzien van ontwikkelin­gen en voornemens met betrekking tot het werkgebied van de vereniging.
  • Het CBL probeert met geoorloofde middelen gemeentelijke beslui­ten te voorkómen die betrekking hebben op het werkgebied van de vereniging en waarvan niet bij voorbaat vaststaat dat de uitvoering daarvan aan de doelstelling zal beantwoorden. Ook probeert het comité de uitvoering van zodanige besluiten te voorkómen.
  • Verder verstrekt het CBL informatie aan bewoners en andere belanghebbenden over de stand van zaken en de ontwikkelingen in het werkge­bied van de vereniging.
    Voor de meest recente ontwikkelingen rondom het Lucasbolwerk en de activiteiten en werkzaamheden van het CBL verwijzen wij graag naar de knop actueel op de hoofdpagina.