De Beheervisie

Beheervisie

In 2003 heeft de gemeente de Beheervisie Singelgebied opgesteld. Het doel hiervan was om met een samenhangend pakket van maatregelen voor herinrichting, beheer en toezicht de gevolgen van het jarenlange proces van aantastingen te herstellen en herhaling te voorkomen. Daarnaast werd de opstelling van een toekomstplan voor de lange termijn nodig geacht. In dit plan zouden de huidige waarden nauwkeurig moeten worden vastgelegd en het plan zou ook het kader moeten bieden om nieuwe ontwikkelingen aan te toetsen.
De beheervisie is in de jaren 2008 tot 2012 uitgewerkt in deelplannen. Daartoe was het gebied in zeven delen gesplitst.

De deelplannen zijn inmiddels afgerond. Een beschrijving van het singelgebied op de gemeentelijke website vindt u hier.

Een lastig punt bij de gemeentelijke plannenmakerij is steeds de financiering. Zo ook bij de Beheervisie.

De te nemen maatregelen werden destijds begroot op ruim 5 miljoen, maar daarvoor zou het park er dan ook weer pico bello uitzien: de paden goed gemodelleerd en op oorspronkelijke breedte gebracht, meubilair vernieuwd, verlichting aangebracht, andere gebruikers dan wandelaars geweerd, de illegale parkeerplaatsen opgeheven, de oorspronkelijke vormgeving zoveel mogelijk hersteld, de beschoeiingen langs het water vernieuwd, de kwetsbare randen beschermd door voethekjes, de invloed van kabels en leidingen zoveel mogelijk teruggedrongen. Bij de aanvaarding van de Beheervisie in 2003 was er echter pas een bedrag van 1,6 miljoen beschikbaar.

De klankbordgroep
In 2003 is door de gemeente een klankbordgroep ingesteld van betrokken bewoners en bewonersorganisaties. De taak van deze klankbordgroep was om de uitwerking van de beheervisie in deelplannen op de voet te volgen en om mee te denken over de totstandkoming van het toekomstplan voor de lange termijn. Ook wij hebben hieraan deelgenomen.

Het functioneren van deze klankbordgroep was echter geen succes. Het lukte de leden niet, de financiering van de uitvoering en de besteding van de beperkte middelen bespreekbaar te krijgen. Ook lukte het niet, de gemeente te houden aan de uitgangspunten van de beheervisie. De in de periode 2004 tot 2006 begeleidende ambtenaren bepaalden de agenda en wisten de onderwerpen steeds beperkt te houden tot details in de uitvoering. Discussie over het toekomstplan werd ontweken.

Deze gang van zaken was voor de deelnemers zo frustrerend dat verschillenden teleurgesteld hun deelname beëindigden, waardoor veel kennis en betrokkenheid verloren ging.

Eind 2007 kwamen andere begeleidende ambtenaren in beeld, en nu proberen de overgebleven deelnemers, waaronder ook weer onze Stichting, alsnog tot een goede samenwerking te komen.

Uit de actuele lange termijn visie blijkt dat de gemeente wel een structuurplan opstelt, maar niet bereid is voor dit structuurplan structureel geld vrij te maken. De financiële onderbouwing van het plan steunt voornamelijk op een landelijke ‘cultuurimpuls’. Het Rijk heeft geld uitgetrokken om de grote gemeenten te helpen bij projecten die van culturele en landschappelijke waarde zijn, en dat extra geld wordt nu door de gemeente ingezet om de gemeentelijke groengebieden te verbeteren. Dat betekent dat bij wegvallen van die landelijke financiering ook meteen de gemeentelijke aandacht voor groengebieden wegvalt. Wij vinden dat een wezenlijk onjuiste benadering: een gemeente moet uit eigen middelen zijn groengebieden in stand houden, zodat extra geld van het Rijk ook werkelijk een extraatje is. Bovendien blijkt dat het concept-plan het Singelgebied wel noemt maar er in de periode tot 2030 geen geld voor wil uittrekken terwijl in ander verband, de Beheervisie van 2003, alleen al voor de korte termijn 3,5 miljoen nodig is geacht.

Wij proberen het onderwerp bij college en gemeenteraad geagendeerd te krijgen en niet alleen de wezenlijk onjuiste financiële basis van het groenstructuurplan, maar ook het ontbreken van geld voor het Singelgebied bijgesteld te krijgen.